واحد تهران

در سال های اخیر، پیشرفت های چشمگیر در زیست شناسی مولکولی، ژنومیک و فن آوری های مرتبط با آن، باعث درک بیشترما از مکانیسم های بیماری شده است. امروزه این فناوری ها نه تنها تشخیص فرا دقیق بیماری ها را ممکن می سازد ، بلکه با استفاده از این نتایج می توان روش درمانی مناسب را انتخاب نمود.

ما با استقبال از همکاری با پزشکان محترم ، آماده همکاری در زمینه های زیر هستیم:

واحد تهران

دکتر مریم اسلامی (نظام پزشکی :130002)

دکتر مریم اسلامی